PERSONDATA

Persondatapolitik for Dyvig Badehotel

​★★★★​

Dyvig Badehotel har et mål om at yde et højt sikkerhedsniveau for vores gæster, kunder og medarbejdere. Dette gør sig også gældende, når det kommer til håndtering af personoplysninger. Nedenstående vil vi give et indblik i hvordan Dyvig Badehotel håndtere personoplysninger:

1. Dataansvarlig

Dyvig Badehotels kontaktoplysninger er:

Dyvig Badehotel ApS
Dyvigvej 31, Holm
6430 Nordborg
CVR 30569733

Dyvig Badehotel udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dyvig Badehotel er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Når du, ved bestilling af én eller flere serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til Dyvig Badehotel, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Dyvig Badehotel.​

​2. Hvordan indsamler Dyvig Badehotel personoplysninger

Dyvig Badehotel indsamler personoplysninger:

 • Når du vælger at købe/bestille en af Dyvig Badehotelsserviceydelser.
 • Fra personer der handler på dine vegne.
 • I forbindelse med brug af Dyvig Badehotels digitale ydelser.
 • Fra sociale medier og offentlige registre.
 • Via TV-overvågning.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

TV-overvågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster.

Overvågningen vil som udgangspunkt finde sted i medarbejderområder, i køkken og ved vareindlevering.

​3. Hvilke informationer indsamler Dyvig Badehotel:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Købshistorik.
 • Feedback på onlinebaserede konkurrencer
 • Feedback på sociale medier.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Dyvig Badehotel personoplysninger, som du vurdere kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Dyvig Badehotel mulighed for tilpasse serviceydelsen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Medicinsk tilstand

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Dyvig Badehotel det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger på din profil.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Dyvig Badehotel i visse tilfælde få suppleret vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en bookingansvarlig eller en samarbejdspartner.

Hvis det er tilfældet, er det pålagt tredjeparten at informere dig om Dyvig Badehotels vilkår og betingelser samt nuværende persondatapolitik. Ligeledes er det pålagt tredjeparten at sørge for den nødvendige indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

​4. Hvad er formålet med indsamlingen?

Dyvig Badehotel indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelse samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelse, der afgør hvilke personoplysninger Dyvig Badehotel indsamler.

Dyvig Badehotels formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine reservationer og køb af serviceydelser.
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit ophold.
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser.
 • Opfyldelse af lovkrav.

​5. Det juridiske grundlag for behandlingen

Nedenfor redegøres der for de juridiske grundlag, hvorpå Dyvig Badehotel baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Dyvig Badehotel kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med hotelophold, selskaber, konferenceafvikling eller samarbejdsaftaler.

Dyvig Badehotelkan også behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Oplyser du Dyvig Badehotel om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, bruger Dyvig Badehotel dine oplysninger til, at tilpasseserviceydelsen efter dine ønsker.

I nogle tilfælde vil Dyvig Badehotel modtage personoplysninger fra en tredjepart eksempelvis i forbindelse med en gruppereservation og/eller en individuel overnatning foretaget af tredjepart – eksempelvis af den virksomhed du er ansat i eller lignende.

I disse tilfælde er den ansvarlige for reservationen pålagt at informere de involverede gæster om Dyvig Badehotels vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik.

Behandling af dine personoplysninger er yderligere pålagt Dyvig Badehotel via lovgivning. Det er eksempelvis tilfældet i forbindelse med gæsteregistrering, hvor det i lovgivningen fremgår hvilke personoplysninger Dyvig Badehotel er pålagt at registrere.

​6. Sletning af oplysninger

Hvor der er tale om kunder, som gennem flere år har afholdt faste arrangementer hos Dyvig Badehotel gemmer Dyvig Badehotel en række oplysninger om sådanne arrangementer, herunder personoplysninger, i mere end 1 år, med henblik på at kunne yde disse kunder en ensartet service fra år til år.

​7. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Dyvig Badehotel behandler om dig
 • Du har ret til at få ajourført de personoplysninger, Dyvig Badehotel har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Dyvig Badehotel har registreret om dig. Hvis du ønsker at få
  slettet dine personoplysninger, sletter Dyvig Badehotel alle oplysninger, som Dyvig Badehotel ikke er pålagt at skulle gemme jævnfør lovgivningen.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan sende en elektronisk anmodning til dyvig@dyvigbadehotel.dk og enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, en kopi af dit pas eller dit kørekort.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Dyvig Badehotel, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Dyvig Badehotel vil, indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift, fremsende denne til din mailadresse eller alternativt din postadresse.

Du kan også kontakte Dyvig Badehotel, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Dyvig Badehotel kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

​8. Hvis du søger en stilling hos Dyvig Badehotel

Når du søger en stilling hos Dyvig Badehotel, behandles de oplysninger, som du har givet Dyvig Badehotel i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Dyvig Badehotel har indgået databehandleraftaler med de berørte IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Det er alene relevante ansatte og HR-afdelingen, der med personlige passwords har adgang til dine oplysninger.

Hvis du bliver ansat på Dyvig Badehotel,gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med Dyvig Badehotels persondatapolitik for medarbejdere.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i 6 måneder.

Dyvig Badehotel kan i visse tilfælde videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Dyvig Badehotel beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 6.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Dyvig Badehotel behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at Dyvig Badehotel sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til Dyvig Badehotelvia e-mail: dyvig@dyvigbadehotel.dkeller via telefon 73164300.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. 

​9. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Dyvig Badehotel beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om sikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dyvig Badehotel har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

Dyvig Badehotel kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab benytterDyvig Badehotelsig af en hostingaftale ved en ekstern IT-leverandør.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Dyvig Badehotel underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dyvig Badehotels sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Dyvig Badehotel benytter sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Dyvig Badehotel har indgået databehandleraftaler med alle berørte leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Dyvig Badehotel kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

​10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Dyvig Badehotels behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Dyvig Badehotel

Att.: Direktør John Amstrup

Dyvigvej 31, Holm

6430 Nordborg

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Dyvig Badehotels hjemmeside.

Du kan se datoen for sidste revision af politikken nedenfor.

Januar, 2019.

Oplev Dyvig Badehotel på de sociale medier​